02.png

Foto Wedstrijd - Kalender 2017

In 2016 kunnen jullie allemaal een bijdrage leveren aan het geschenk voor 2017. Jullie kennen allemaal de foto’s van rijdende MR2’s op de middenpagina van ons MR2 magazine.

We gaan in 2016 op zoek naar jullie mooiste “rijdende” foto’s van jullie MR2’s. Jullie kunnen allemaal jullie foto’s insturen/uploaden waarna we met zijn alle gaan stemmen op de door jullie ingezonden foto’s. De 12 foto’s met de

meeste stemmen komen op de speciale Toyota MR2 Club Nederland kalender. Deze “wedstrijd” duurt tot 1 oktober 2016. De foto en upload pagina kan je vinden via deze link>> 
(zorg ervoor dat je als lid ingelogd bent)


 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

STATUTEN
Van de vereniging: Toyota MR2 Club Nederland, versie 09-2018
Akte van oprichting en statuten van een vereniging


Heden, negenentwintig januari negentienhonderdtweeënnegentig, verschenen voor mij Mr Joseph Michaël Dijkstra, notaris ter standplaats de gemeente Hoevelaken: de heer Niels Greif en mevrouw Francisca Jeannette Stakenburg. De comparanten hebben verklaard een vereniging op te richten met de navolgende statuten.


NAAM, 
artikel 1
De vereniging draagt de naam: Toyota MR2 Club Nederland.


ZETEL, 
artikel 2
Zij heeft haar zetel te Hoevelaken.


DOEL,
artikel 3.1
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en in stand houden van het genoegen van het bezit en/of het besturen van een automobiel Toyota MR2.

artikel 3.2
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. behendigheidsproeven en puzzelritten te organiseren;
b. evenementen, beurzen, reizen en lezingen te organiseren;
c. een periodiek uit te geven;
d. speciale gereedschappen, technische handboeken en accessoires te verwerven;
e. kennis en ervaring met betrekking tot de Toyota MR2 te bevorderen en uit te wisselen.


LEDEN, 
artikel 4.1
De vereniging kent gewone leden, ereleden, donateurs en dealerleden.

artikel 4.2
Gewone leden zijn die personen, die eigenaar en/of bestuurder zijn van een Toyota MR2 en als zodanig door het bestuur van de vereniging als lid zijn toegelaten. Bij verlies casu quo afstand van de eigendom van de bij de vereniging in haar administratie geregistreerde Toyota MR2 is het gewone lid verplicht binnen veertien dagen na dit verlies casu quo deze afstand hiervan mededeling te doen aan het bestuur.

artikel 4.3
Ereleden zijn die personen, die de vereniging bijzondere diensten hebben bewezen.

artikel 4.4
Donateurs zijn die personen, die geïnteresseerd zijn in het doel van de vereniging en niet (meer) voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap gesteld.

artikel 4.5
Dealerleden zijn die personen, die in het maatschappelijk verkeer aangemerkt worden als Toyota dealer of Toyota subdealer en die zelf deelnemen of anderen laten deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen met een Toyota MR2 uit de eigen handelsvoorraad.

artikel 4.6
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


ERELEDEN, DONATEURS EN DEALERLEDEN,
artikel 5.1
Ereleden, donateurs en dealerleden mogen de activiteiten en evenementen van de vereniging bijwonen en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

artikel 5.2
Zij mogen aanwezig zijn op de vergaderingen van de vereniging.

artikel 5.3
Zij hebben geen stemrecht.

artikel 5.4
Dealerleden mogen bij deelname aan evenementen van de vereniging de Toyota MR2 zelf besturen dan wel deze in hun opdracht door een derde doen besturen.

artikel 5.5
Zij zijn verplicht contributie te betalen.


TOELATING,
artikel 6.1
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

artikel 6.2
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP,
artikel 7.1
Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

artikel 7.2
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

artikel 7.3
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

artikel 7.4
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

artikel 7.5
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: 
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

artikel 7.6
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

artikel 7.7
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

artikel 7.8
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN, DONATEURS EN DEALERLEDEN,
artikel 8.1
De rechten en verplichtingen kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

artikel 8.2
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


JAARLIJKSE BIJDRAGEN,
artikel 9.1
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

artikel 9.2
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.


RECHTEN ERELEDEN, DONATEURS EN DEALERLEDEN,
artikel 10
Behalve de overige rechten die aan ereleden, donateurs en dealerleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden en andere evenementen bij te wonen.


BESTUUR, 
artikel 11.1
Het bestuur bestaat uit vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 11.2.

artikel 11.2
De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

artikel 11.3
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

artikel 11.4
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

artikel 11.5
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

artikel 11.6
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING,
artikel 12.1
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

artikel 12.2
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 11; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

artikel 12.3
a. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.


BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR,
artikel 13.1
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

artikel 13.2
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

artikel 13.3
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING,
artikel 14.1
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

artikel 14.2
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

artikel 14.3
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

artikel 14.4
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

artikel 14.5
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I.  Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen som te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II. A. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
II. B. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
II. C. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
II. D. Het aangaan van dadingen;
II. E. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
II. F. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

artikel 14.6
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan een voorzitter of secretaris moet zijn.


JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING,
artikel 15.1
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

artikel 15.2
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

artikel 15.3
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

artikel 15.4
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

artikel 15.5
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

artikel 15.6
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

artikel 15.7
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.


ALGEMENE VERGADERING,
artikel 16.1
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

artikel 16.2
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

artikel 16.3
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

artikel 16.4
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.


TOEGANG EN STEMRECHT,
Artikel 17.1
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle ereleden, donateurs en dealerleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

artikel 17.2
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

artikel 17.3
Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen gewoon lid is van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

artikel 17.4
Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.


VOORZITTERSCHAP, NOTULEN,
artikel 18.1
De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

artikel 18.2
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING,
artikel 19.1
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

artikel 19.2
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit vervangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

artikel 19.3
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

artikel 19.4
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

artikel 19.5
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

artikel 19.6
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

artikel 19.7
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

artikel 19.8
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

artikel 19.9
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee houdende formaliteit niet in acht genomen.


BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING, 
artikel 20.1
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

artikel 20.2
Bij de oproeping worden de tebehandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.


STATUTENWIJZIGING, 
artikel 21.1
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

artikel 21.2
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

artikel 21.3
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mist met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

artikel 21.4
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


ONTBINDING,
artikel 22.1
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

artikel 22.1
Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

artikel 22.3
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

artikel 22.4
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
artikel 23.1
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

artikel 23.2
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


SLOTBEPALING,
artikel 24
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
de heer Niels Greif
mevrouw Francisca Jeannette Stakenburg, 
mevrouw Wilhelmina Hendrika Maria Astrid Hardebelt, 
mevrouw Maria Cornelia Wilhelmina van Overbeeke-van Berkel
de heer Cornelis Antonius Gerardus Dekker
van wie de onder 1, 2 en 3 genoemde respectievelijk de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hoevelaken op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.  Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

N.Greif; F.J.Stakenburg; J.M.Dijkstra

Uitgegeven voor afschrift

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de vereniging: Toyota MR2 Club Nederland, versie 09-2018


CONTRIBUTIE,
Artikel 1 
Elk gewoon lid en elk dealerlid betaald aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage, voor te stellen door het bestuur en goed te keuren door de algemene ledenvergadering. Elke donateur betaald aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage, voor te stellen door het bestuur en goed te keuren door de algemene ledenvergadering. Jaarlijkse bijdragen dienen te worden voldaan voor het begin van het nieuwe verenigingsjaar.


LIDMAATSCHAP,
Artikel 2.1 
Het lidmaatschap is kenteken gebonden. Twee leden kunnen zich laten inschrijven onder één kenteken nummer. Dit geldt niet voor dealerleden, hun lidmaatschap geldt voor een Toyota MR2 uit de handelsvoorraad. 

Artikel 2.2
De vereniging kan een “lid van verdienste” benoemen. Lid van verdienste is een titel en geen lidmaatschapsvorm. Kandidaten kunnen door elk lid worden voorgedragen bij het bestuur welke besluit tot benoeming. Toekennen wordt besloten op een algemene ledenvergadering.
- Lid van verdienste is een titel en geen lidmaatschapsvorm.
- Het lid van verdienste krijgt een vermelding op de website.
- Kandidaten kunnen door elk lid worden voorgedragen bij het bestuur welke besluit tot benoeming.
- Toekennen wordt besloten op een algemene ledenvergadering.


OPZEGGING LIDMAATSCHAP,
Artikel 3 
Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen: indien men ondanks herhaalde schriftelijke aanmaning zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Indien het bestuur meent dat een der overige in de statuten vermelde gronden daartoe aanleiding geeft. Het bestuur zal dit onder opgave van redenen per aangetekend schrijven, ondertekend door voorzitter en secretaris, aan de betrokken mededelen. Volgens artikel 7 lid 7 der statuten kan men in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die beslist. Dit beroep dient, met vermelding van de beroepsgronden, binnen een maand aangetekend schrijven aan het bestuur te worden medegedeeld, waarna het in de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal worden behandeld.


BESTUUR,
Artikel 4 
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden, doch minstens vier maal per jaar.

Artikel 5
De voorzitter leidt de vergadering; bij diens ontstentenis de secretaris. In spoedeisende gevallen heeft de voorzitter het recht om in overleg met één van de andere bestuursleden maatregelen te nemen; deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering bekrachtigd of ongedaan gemaakt. De voorzitter brengt het jaarverslag uit aan de algemene ledenvergadering. 

Artikel 6
De secretaris is belast met de algemene correspondentie van de vereniging, het bewaren van het gedeelte van het archief dat voor zijn werkzaamheden nodig is, het maken van de notulen van de algemene ledenvergadering. De notulen van de ledenvergadering worden, na tijdig in het periodiek te zijn gepubliceerd of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering te zijn voorgelezen, in deze algemene ledenvergadering goedgekeurd. Voorts is de secretaris belast met de administratie van de lidmaatschappen. Hij houdt een namenlijst bij van alle leden, ereleden, donateurs en dealerleden en stelt het bestuur in kennis van adreswijzigingen. Hij draagt zorg voor tijdige bekendmaking van de vergaderingen.

Artikel 7
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en voert de administratie hierover. Hij int de contributie en entreegelden en maant zo nodig de leden aan tot het voldoen van hun leges. Hij doet mededelingen aan het bestuur van de leden, donateurs en dealerleden, wier bijdragen onvoldaan zijn gebleven. Hij doet de uitgaven voor de vereniging. Hij legt in de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af.

artikel 8
Één of meer vacatures in functie van het bestuur worden minstens dertig dagen vóór de vergadering waarin benoemd, door het bestuur aan de leden bekendgemaakt. Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen. Tien leden kunnen eveneens kandidaten stellen voor bestuursfuncties, mits de naam (namen) van de kandidaat (kandidaten) uiterlijk drie weken vóór de vergadering waarin wordt benoemd, schriftelijk aan de secretaris wordt (worden) bekendgemaakt. De naam (namen) van de kandidaat (kandidaten) wordt (worden) in de oproep aan de leden voor de betrokken vergadering vermeld.

artikel 9
Het bestuur is bevoegd ten aanzien van het inwendige beheer en orde alle bepalingen vast te stellen die het nodig oordeelt, en welke niet zijn uitgesloten door wet, statuten, huishoudelijk reglement en door de algemene ledenvergadering wettig genomen besluiten.


PERIODIEK
artikel 10
De vereniging geeft een periodiek uit genaamd Toyota MR2 Club Nederland - MR2 Magazine, dat aan alle gewone leden, dealerleden, donateurs en ereleden wordt toegezonden.

artikel 11
Het bestuur stelt de redactie van het periodiek samen.

artikel 12
De vereniging kan andere publicaties die betrekking hebben op de Toyota MR2 uitbrengen.

artikel 13
De redactie van het periodiek streeft erna vier maal per jaar een nummer uit te geven. Zij voert de correspondentie betreffende het periodiek en handelt voor wat betreft de financiering in nauw overleg met de penningmeester. Zij beslist over opneming van artikelen in het periodiek.


EVENEMENTEN,
artikel 14
Het bestuur stelt per evenement de deelnemingskosten vast.

artikel 15
Ook niet-leden (introducés) kunnen aan een evenement deelnemen. Dit wordt per evenement door het bestuur bepaald, evenals de kosten voor niet-leden. Heeft men een tweede lidmaatschap dan kan een niet lid mee voor de kosten van een lid, alleen het tweede lid welke is ingeschreven bij de vereniging heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft stemrecht. Als men een niet lid meeneemt op een tweede lidmaatschap dient men dat en wie op te geven bij de opgave voor een evenement. Leden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de handelingen c.q. het gedrag van hun introducés.

artikel 16
Aan evenementen als puzzelritten, behendigheidsproeven e.d. kan alleen worden deelgenomen met een Toyota MR2. Lezingen, vergaderingen, beurzen e.d. kunnen ook worden bijgewoond en of bezocht zonder een Toyota MR2. Dit wordt per evenement vastgesteld door het bestuur.

artikel 17
Deelnemers dienen zich tijdens door of in samenwerking met de vereniging georganiseerde evenementen op de openbare weg te houden aan de geldende verkeersregels.

artikel 18
Deelname aan door de vereniging of in samenwerking met de vereniging georganiseerde evenementen is geheel voor eigen risico van de deelnemers. De vereniging en of het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan derden, bestuurders en of inzittende en of hun eigendommen.


VERENIGINGSLOGO,
artikel 19 
Het is strikt verboden om het verenigingslogo zonder schriftelijke toestemming van het bestuur te gebruiken.


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING,
Artikel 20
Als lid van Toyota MR2 Club Nederland geef je deze vereniging toestemming tot:
Het registreren van jouw gegevens, zoals je die op het aanmeldformulier hebt ingevuld, in onze database en het gebruik van die gegevens. Het aanmeldformulier is te bekijken op onze website: www.toyotamr2club.nl/cms/club-info/lid-worden

Als lid van Toyota MR2 Club Nederland ben je op de hoogte van, en ga je akkoord met, de volgende regels over hoe de vereniging omgaat met jouw gegevens:
Je gegevens zijn alleen zichtbaar en te gebruiken door het bestuur van Toyota MR2 Club Nederland en de redactie van het MR2 Magazine. Je voor- en achternaam en je adres worden gebruikt door de drukker van het MR2 Magazine voor het toesturen van het MR2 Magazine. Je voor- en achternaam, het type en andere voertuiggegevens (waaronder het kenteken) van je MR2 en het bouwjaar worden vermeld in de ledenlijst op onze website. Deze lijst is alleen te bekijken door onze (ingelogde) leden en is niet openbaar.

Je NAW gegevens worden door de vereniging gebruikt voor het toesturen van onder andere het MR2 Magazine, een verjaardagskaart en alle overige schriftelijke correspondentie die de vereniging nodig acht. Het bestuur behoud zich het recht voor om, voor voorgenoemde doeleinden, je NAW gegevens te delen met andere leden dan bestuursleden.

Je e-mail adres wordt door de vereniging gebruikt voor het toesturen van onder andere een maandelijkse nieuwsbrief en alle andere nodig geachte correspondentie.

Foto- of video-opnamen die door of namens Toyota MR2 Club Nederland worden gemaakt gedurende meetings, evenementen of overige activiteiten, mogen door Toyota MR2 Club Nederland geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, verveelvoudigd en openbaar gemaakt ten behoeve van de verslaggeving en promotie doeleinden van Toyota MR2 Club Nederland. Hieronder valt het gebruik op internet (bijvoorbeeld onder andere onze website en Facebook pagina en -groep), het MR2 Magazine en alle andere publicaties welke Toyota MR2 Club Nederland uitbrengt. Toyota MR2 Club Nederland heeft het recht het foto- en videomateriaal geheel naar eigen inzicht en creativiteit te monteren, te bewerken en te gebruiken, waarbij geen materiaal zal worden gebruikt of wijzigingen zullen worden aangebracht die enig voorzienbaar nadeel zouden kunnen opleveren aan de afgebeelde persoon of personen.

Als lid verklaart je ten aanzien van het gebruik van de door Toyota MR2 Club Nederland verkregen foto- en of video-opname geen beroep te zullen doen op jouw portretrechten. 

Tijdens het registreren voor een evenement, geheel of gedeeltelijk georganiseerd door Toyota MR2 Club Nederland, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing tenzij anders vermeld bij het desbetreffende evenement:
Met inschrijving ga je akkoord met de registratie van jouw gegevens zoals je die op het inschrijfformulier hebt ingevuld.

Je naam komt op een deelnemerslijst te staan op onze website, welke zichtbaar is voor onze ingelogde leden. De overige gegevens zijn gedurende de inschrijfperiode voorafgaand en tijdens het evenement zichtbaar voor de organisatoren van het evenement, met als doel het aantal inschrijvingen te kunnen inzien ten behoeve van diverse organisatorische doeleinden.

Indien noodzakelijk kan er voor gekozen worden om de deelnemerslijst (tijdelijk) openbaar te maken.

Aan het einde van het verenigingsjaar worden alle deelnemerslijsten vernietigd.

Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris, penningmeester of webmaster binnen één maand, in bijzondere gevallen te verlengen met twee maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden.

Na het beëindigen van het lidmaatschap worden binnen genoemde uiterste termijn van drie maanden deze vermeldingen verwijderd.


SLOTBEPALING,
artikel 21 
Waar statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Eerdere versies van het huishoudelijk reglement komen hierbij te vervallen. Versie 09-2018